THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017
Người đăng tin: Lời Ngày đăng tin: 08/01/2018 Lượt xem: 42

Thực hiện Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.

Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng kính đề nghị Quý Cơ quan, Đơn vị thuộc đối tượng báo cáo theo quy định tại Thông tư thực hiện báo cáo thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định.

Biểu mẫu báo cáo thông tin về nhiệm vụ KH&CN Quý Cơ quan, Đơn vị có thể xem chi tiết tại phụ lục ban hành kèm theo Thông báo này, hoặc tải tại mục biểu mẫu trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng (http://dastic.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=1224501&cat=983501).

Phiếu thông tin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng, 49Thế Lữ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng - tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh) trước ngày 25/01/2017. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tư liệu, Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng, số điện thoại: 0236. 3550886, email: loiht2@danang.gov.vn

Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN

Phụ lục các biểu mẫu báo cáo thông tin về nhiệm vụ KH&CN

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 8 0 7 4 3

Nội dung HTML Nội dung HTML