THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017
Người đăng tin: Lời Ngày đăng tin: 08/01/2018 Lượt xem: 46

Thực hiện Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý Cơ quan, Đơn vị thuộc đối tượng báo cáo thống kê cơ sở theo quy định tại Thông tư thực hiện công tác thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ năm 2017 theo quy định.

Biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn thực hiện Quý Cơ quan, Đơn vị có thể xem chi tiết tại phụ lục ban hành kèm theo Thông báo này, hoặc tải tại mục biểu mẫu trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng (http://dastic.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=1224201&cat=983501).

Phiếu thông tin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng, 49Thế Lữ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng - tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh) trước ngày 25/01/2017. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tư liệu, Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng, số điện thoại: 0236. 3550886, email: loiht2@danang.gov.vn.

Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN

Phụ lục các Biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn thực hiện

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 8 0 7 3 6

Nội dung HTML Nội dung HTML